Program konferencji

Konferencja odbędzie się 5 kwietnia 2008 roku.

Miejscem obrad będzie Sala Mieszczańska Hotelu Grand, ul. Piotrkowska 72, 90-102 Łódź (Hotel Grand w internecie).


Agenda

9:15-9:30ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

9:30-11:00NADKOMOROWE I KOMOROWE ZABURZENIA RYTMU SERCA

9:30-10:00Prof. Franciszek Walczak
Mechanizmy częstoskurczów w dobie ablacji

10:00-10:30Doc. Jerzy Krzysztof Wranicz
Znaczenie prognostyczne wskaźników elektrokardiograficznych w ocenie
ryzyka nagłego zgonu.

10:30-11:00Prof. Andrzej Lubiński
Leczenie nadkomorowych zaburzeń rytmu serca: famakoterapia czy ablacja?

11:00-11:15PRZERWA

11:15-12:15MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW

11:15-11:45Doc. Jarosław Kaźmierczak
Jak przywracać rytm zatokowy i jak kontrolować częstość rytmu komór
u pacjentów z migotaniem przedsionków?

11:45-12:15Prof. Zbigniew Kalarus
Leczenie przeciwzakrzepowe chorych z migotaniem przedsionków.

12:15-12:30PRZERWA

12:30-14:30ARYTMIA NAJNOWSZE DONIESIENIA

12:30-13:00Prof. Zenon Gawor
Elektroterapia łódzka w świetle danych statystycznych - spojrzenie
Konsultanta Wojewódzkiego.

13:00-13:30Prof. Maria Trusz-Gluza
Czy wyniki badań dotyczących arytmii dotyczą również kobiet?

13:30-14:00Prof. Jarosław D. Kasprzak
Częstość akcji serca – element mechanizmu niedokrwienia, czynnik prognostyczny.

14:00-14:30Prof. Andrzej Lubiński
Prewencja nagłe śmierci sercowej: estry omega-3 kwasów tłuszczowych, statyny
i inhibitory konwertazy angiotensyny.

14:30-14:45PRZERWA

14:45-16:15NIEWYDOLNOŚĆ SERCA

14:45-15:15Dr med. Andrzej Bissinger
Redukcja śmiertelności w niewydolności serca - aktualne wytyczne.

15:15-15:45Prof. Jarosław D. Kasprzak
Ocena funkcji serca a wybór metod elektroterapii. Czy wystarczy echokardiografia?

15:45-16:15Prof. Włodzimierz Kargul / Dr med. Michał Gibiński
Leczenie niewydolności serca metodą stymulacji resynchronizującej.

16:15-16:25ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

16:30LUNCH